RC Westerlo
Welcome at Rotary Club Westerlo

Welkom bij Rotaryclub Westerlo

ROTARYCLUB WESTERLO


hoort bij District 1630 en telt momenteel 36 leden en 2 ereleden.(feb.2017)

Rotaryclub Westerlo is een 'service club'.

Ze werd gesticht op initiatief van Rotaryclub Geel onder impuls van notaris Pierre Demaeght, toenmalig 'afgevaardigde van de gouverneur'.
In het late voorjaar van 1986 nam hij contact op met Dr.Guido Vyncke,een voormalig lid van club Geel en met Herman De Ketelaere.
In de zomer had dan,samen met enkele bestuursleden van RC.Geel, ten huize Demaeght in Veerle een eerste oriënterende vergadering plaats waarop ook Karel Van Hulle aanwezig was.
Daar werd beslist dat dit drietal in september in Westerlo met een rotaryclub zou starten.

In de tussentijd werd ijverig gezocht naar en contact opgenomen met kandidaat-leden voor de nieuwe club.

Tijdens de eerste 'stichtingsvergadering' in september 1986 waren reeds een 8-tal personen aanwezig in het Boswachtershuis en bij iedere volgende vergadering kwamen steeds meer kandidaten de rangen vervoegen.
Bij elke van de daaropvolgende bijeenkomsten was er een spreker van 'peterclub' Geel aanwezig die de nieuwelingen kwam wegwijs maken in het wezen en de de doelstellingen van Rotary en hen ook bijbracht hoe het er in een Rotaryclub aan toe gaat.

Omdat alles zo vlot liep werd Westerlo reeds op 18 november 1986  erkend als 'club in wording' en op 7 januari 1987 officieel als Rotaryclub Westerlo.

Op 30 mei 1987 kreeg de club zijn 'keure' overhandigd tijdens de zgn. 'chartermeeting' in het H.I.K te Geel in aanwezigheid van delegaties van nagenoeg alle clubs van District 1630 (toen nog D.163),van andere serviceclubs en van een aantal vooraanstaanden uit de sociale, culturele en politieke  wereld.

Dr. Guido Vyncke werd de eerste voorzitter van de club die op dat ogenblik 26 leden telde en prins Boudewijn de Merode en abt-Generaal Noyens van de Norbertijnenorde als ereleden had.
Van deze 26 zijn er op dit moment nog 9 lid van de club.

Voor rotaryjaar 1994-1995 werd Guido Vyncke gouverneur van District 1630.

In de loop der jaren heeft RC.Westerlo talloze sociale en humanitaire projecten gesteund zowel in eigen streek als in het buitenland (Roemenië-Letland-Burkina Faso-Kenia-Kongo -e.a.)

Rotaryclub Westerlo vergadert wekelijks op dinsdagavond om 20 uur.
Aanvankelijk was dit 's winters in het Hoveniershuis van clublid Miel Carens(+) en in de zomer bij Hotel Geerts .Later werden achteereenvolgens HET LOO en Torenhof tweede vergaderplaats.
Na het wegvallen van Torenhof sedert begin 2016  was Hotel GEERTS het enige vaste vergaderlokaal van de club geworden.

Op dit ogenblik (augustus 2017) heeft de club een opnieuw een tweede vergaderlokaal voor de periode van 1  april tot 30 september.  Het betreft

Home Coocking   Koen Verachtert

Adres: Neerstraat 87
Gemeente: 2230 Herselt
BTW: BE 0838 450 182

Email: Info@koenverachtert.be
GSM: 0477 / 91 23 92

                                                                                                                                     hdk.

---------------------------------------------------------------algemene informatie

WAT IS ROTARY ?
----------------------------

ROTARY is een organisatie en een levensfilosofie.

 • Als "organisatie" is Rotary een wereldwijde vereniging van mensen die in het beroeps- of zakenleven staan of een vrij beroep uitoefenen, met als doel :

​                  -    dienstvaargdigheid na te streven ;
                  -    humanitaire diensten te verlenen;
                  -    te streven naar deontologisch hoogstaande normen in eigen beroep en dit ook bij anderen                          aan te moedigen;
                  -    mee te helpen aan de opbouw van goede wil en vrede in de wereld.

 • Als "levensfilosofie" is Rotary een levensbeschouwing die poogt een oplossing te vinden voor het steeds aanwezige conflict dat er bestaat tussen drang om profijt te maken voor zichzelf enerzijds en anderzijds de humane plicht om anderen te helpen.

          Rotary meent dit te kunnen realiseren door een zeer grote graad van verdraagzaamheid aan de dag             te leggen en zich te stellen boven godsdienstige, politieke of persoonlijke overtuigingen.

Rotary is een "serviceclub", de eerste, door Paul Harris gesticht in 1905 en heeft als devies :

             SERVICE ABOVE SELF - DIENSTBETOON BOVEN EIGENBELANG

Rotary International telt op het ogenblik ongeveer 31.000 Rotaryclubs met 1.4 00.000 Rotariërs verspreid over 530 disticten en 162 landen en 35 geografische regio's..

Rotaract, een club voor jongeren tot 40 jaar, telt 6.554 clubs en 1500.000 leden in 146 landen.

België, samen met het Groot Hertogdom Luxemburg ,telt ongeveer 230 clubs en 10.000 leden verdeeld over 3 districten.(D. 2170 - D.1620 - D.1630)                        

---------------------------------------

HET DOEL VAN ROTARY

ROTARY heeft tot doel het aanmoedigen en het bevorderen van het ideaal van dienstbetoon als basis voor een eervolle ondernemingsgeest, door:

1°        Betrekkingen met anderen te ontwikkelen als een gelegenheid tot dienstvaardigheid.

2°        Hoge ethische eisen aan het beroeps- en zakenleven te stellen, de waarde van elke nuttige beroepsarbeid te erkennen en het beroep een zodanige waarde toe te kennen dat de gemeenschap ermee wordt gediend.

3°        Het ideaal van dienstvaardigheid toe te passen in het persoonlijke, zakelijke en maatschappelijk leven.

4°        De internationale verstandhouding, goodwill en vrede te bevorderen door een wereldwijde kameraadschap tussen beroepsmensen, samen één in dienstvaardigheid.

 

DE VIER VRAGEN

Bij al wat een rotariër zegt of doet zal hij zich afvragen

1.                Is het waar?
2.                Is het billijk voor alle betrokkenen?
3.                Bevordert het onderling vertrouwen en vriendschap?
4.                Komt het alle betrokkenen ten goede?

---------------------------------------

Ethische code

VERKLARING VAN DE ROTARIERS IN HET ZAKENLEVEN EN HET BEROEPSLEVEN

Omdat ik een Rotarier ben die bezig is met het zakenleven of het beroepsleven wordt van mij verwacht:

1.    dat ik mijn beroep beschouw als een bijkomende gelegenheid om te dienen;

2.    dat ik, naar de letter en de geest, getrouw ben aan de ethische regels van mijn beroep, aan de wetten van mijn vaderland en aan de morele maatstaven van mijn gemeenschap;

3.    dat ik al de middelen die mij ter beschikking staan gebruik om mijn beroep te veredelen en om de hoogste ethische maatstaven te bevorderen in het beroep van mijn keuze;

4.    dat ik fair ben tegenover mijn werkgever, mijn werknemers, mijn vennoten, mijn concurenten, het publiek en al diegene met wie ik zakelijke of beroeps relaties heb;

5.    dat ik het eervolle en het achtbare erken in alle bezigheden die nuttig zijn voor de gemeenschap;

6.    dat ik mijn beroepstalenten ter beschikking stel om kansen te bieden aan de jongeren, om te werken aan het lenigen van specifieke noden van anderen en om de kwaliteit van het leven in mijn gemeenschap te verbeteren;

7.    dat ik mij houd aan de regels van eerlijkheid in mijn advertenties en in alle voorstellingen aan het publiek van mijn zaken of mijn beroep;

8.    dat ik geen privileges of extra voordelen zoek bij of verleen aan een Rotarier, die aan anderen gewoonlijk niet zouden gegeven worden in zakelijke of beroepsrelaties.

                                         (Council on Legislation '89 - vertaling Honoré HANOT - Rc Genk-Staelen -)

---------------------------------------

WIE KAN LID WORDEN?

De statuten van Rotary International geven een aantal voorwaarden op waaraan iemand moet voldoen om lid te kunnen worden van een Rotaryclub:

 1. volwassen zijn (adult person),
 2. een goed karakter hebben,
 3. een goede zakelijke of professionele reputatie hebben,
 4. of eigenaar, partner, aandeelhouder of bestuurder zijn van een waardevolle en erkende onderneming  of beroep,
 5. of een belangrijke positie bekleden in een leidinggevende functie met beslissingsautoriteit in een waardevolle en erkende onderneming of beroep,
 6. of handelen als lokaal agent of als afdelingshouder van een waardevolle en erkende onderneming of beroep en belast zijn in zulk een agentschap of afdeling met een bestuursfunctie,
 7. persoonlijk en actief betrokken zijn in de onderneming of bet beroep waarin hij geklasseerd wordt in de club,zijn werkplaats of zijn woonplaats hebben binnen de grenzen van het territorium van de club, of binnen de stadsgrenzen van de stad waarin de club gevestigd is, of in het gebied van een onmiddellijk aangrenzende club.
   

------------------------------------------
 

HOE WORDT MEN LID VAN RC. WESTERLO?

De aannemingsprocedure van een nieuw lid in de club wordt bepaald door het "Huishoudelijk Reglement" van de club (zie elders).

Een bepaalde beroepsclassificatie wordt door het bestuur opengesteld en de leden worden hiervan in kennis gesteld door aankondigingen tijdens drie opeenvolgende clubvergaderingen.

Alle leden kunnen voor de openstaande classificatie's kandidaten voordragen bij de clubsecretaris b.m.v. geëigende formulieren.

Een clublid neemt het peterschap waar.

Een kandidaat die aanvaard wordt door het comité, wordt door enkele leden van de club bezocht. Hij wordt ingelicht over Rotary en gevraagd of hij zijn kandidatuur wil stellen tot toetreding.

Indien hij zijn kandidatuur stelt om lid te worden van de club, dan worden de clubleden hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

Binnen de tien dagen na verzending kunnen de leden schriftelijk gemotiveerde bezwaren kenbaar maken die dan weer op het comité dienen onderzocht te worden.

Na aanvaarding wordt het lid geïnstalleerd als volwaardig lid, mits betaling van het toetredingsrecht.

Het nieuwe lid wordt onmiddellijk ingedeeld in een commissie, bij voorkeur in dezelfde als zijn peter.

---------------------------------------

VOORDELEN VERBONDEN AAN HET AANVAARDEN VAN HET LIDMAATSCHAP IN

ROTARYCLUB WESTERLO

De opname als lid in de Rotaryclub Westerlo

* geeft aan elk nieuw lid het recht:

- de vergaderingen van alle Rotaryclubs over heel de wereld bij te wonen;

- de jaarlijkse districtsconferentie en Assembly bij te wonen;

- de jaarlijkse wereldconventie bij te wonen

- het Rotarykenteken (speldje) te dragen;.

* geeft hem(***) het voorrecht de Rotaryvriendschap te delen met de leden van de eigen club in het bijzonder en met de leden van de Rotaryclubs van gans de wereld in het algemeen.

* verschaft hem een gelegenheid op praktische wijze zijn nobelste verlangen ten uitvoer te brengen, die verscholen zijn in ieder mens die een bijdrage wil leveren aan de verbetering van de maatschappij.

* geeft hem een nieuwe en betere gelegenheid om zijn verlangen om anderen te helpen in daden om te zetten.

* verbreedt aanhoudend zijn vriendenkring.

* verhoogt zijn kennis van beroepen en zaken andere dan de zijne en geeft hem een welwillend inzicht in de problemen van anderen.

* moedigt hem aan en helpt hem in zijn inspanning om zijn zaken en beroep te beleven volgens de hoogste normen van correct handelen.

* geeft hem de voldoening deel uit te maken van een vereniging die internationale verstandhouding nastreeft.

NB (***): Er zijn nu gemengde M/V Rotaryclubs maar op dit ogenblik heeft RC Westerlo -dat gesticht werd toen er wereldwijd enkel mannenclubs waren- nog geen dames opgenomen in de club.
vandaar de woorden:  hem/zijn

---------------------------------------

VERPLICHTINGEN VAN LEDEN VAN ROTARYCLUB WESTERLO

Het aanvaarden van het lidmaatschap in de Rotaryclub WESTERLO

* brengt de financiele verplichting mee:

-   een éénmalig entreegeld van € xx te betalen en

-   het driemaandelijks lidgeld van € xxx  te storten op de bankrekening van Rotaryclub Westerlo . Dit lidgeld omvat de betaling van de maaltijden, het abonnement op het maandblad, Rotary Contact, het ledenboekje van alle leden van Belgie en Luxemburg, alle lidgelden aan het District en Rotary International, de deelnamekosten aan normale activiteiten.

* brengt de persoonlijke morele verplichting mee:

-   de wekelijkse clubvergadering bij te wonen (minimaal 50 % per semester), of ervoor te  
    compenseren   in andere Rotaryclubs;

-   de doelstellingen van Rotary persoonlijk te beoefenen en anderen aan te zetten zulks ook te doen;

-   de gedragscode van een rotarier en de verklaring van de rotarier in het zakenleven en        beroepsleven evenals de Vier-Vragentest naar best vermogen toe te passen;

-   verdraagzaamheid, eerlijkheid en vriendschap in de relaties met Rotaryleden na te streven en dit  in bijzondere mate in eigen club

 • .

 


Latest News

View more?